Erzurum

02.12.2022

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:11
  • ÖĞLE 12:09
  • İKİNDİ 14:36
  • AKŞAM 16:57
  • YATSI 18:21

Her yıl 120 bin yuva dağılıyor

Her yıl 120 bin yuva dağılıyor
3ERZURUM HABER 25: Biten evlilikleri kurtarmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı ortak harekete geçti. Sağlıksız verilen kararlarla artan boşanmaları engellemek için ?danışmanlık? kuruldu.
Aile ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­kan­lı­ğı ile Ada­let Ba­kan­lı­ğı, sağ­lık­sız ve­ri­len ka­rar­lar­la bi­ten ev­li­lik­le­ri en­gel­le­me­ye ça­lı­şı­yor. Bu kap­sam­da Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­kan­lı­ğı İl Mü­dür­lük­le­ri`ne "Ai­le ve Bo­şan­ma Sü­re­ci Da­nış­man­lı­ğı" ku­rul­du. AMAÇ DA­ĞI­LA­CAK YU­VA­LA­RI KO­RU­MAK Ev­li­li­ği sü­rün­ce­me­de olan çift­ler bu bi­rim­le­re baş­vu­ra­rak üc­ret­siz da­nış­man­lık hiz­me­ti ala­bi­le­cek ve eş­le­rin bo­şan­ma­ma­la­rı için sağ­lık­lı bir eği­tim ve­ri­le­cek. Ai­le Ba­kan­lı­ğı`nın ve­ri­le­ri­ne gö­re, Tür­ki­ye`de yıl­da or­ta­la­ma 120 bin bo­şan­ma va­ka­sı ya­şa­nı­yor. Kü­çük sı­kın­tı­lar­dan do­la­yı ay­rı­lan çift­le­ri en­gel­le­mek ve o eş­le­re yol gös­ter­mek is­te­yen söz ko­nu­su iki ba­kan­lık, bo­şan­ma sü­re­ci­ne gi­den ev­li­lik­le­ri, ai­le da­nış­man­lı­ğı yo­luy­la tek­rar kur­tar­mak için ça­lı­şı­yor. Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­kan­lı­ğı`na bağ­lı il mü­dür­lük­le­ri bün­ye­sin­de­ki Ai­le Da­nış­ma Bi­ri­mi ve Sos­yal Hiz­met Mer­kez­le­ri`nde, çift­le­re üc­ret­siz ola­rak ve­ri­len des­tek­le bo­şan­ma ön­ce­si, son­ra­sı ve bo­şan­ma es­na­sı ol­mak üze­re üç ana baş­lık al­tın­da eği­tim ve­ri­li­yor. Bu çift­le­re en az dört se­ans ve her se­ans 90 da­ki­ka ol­mak üze­re top­lam 360 da­ki­ka­lık des­tek su­nu­lu­yor. HU­SU­MET­Lİ ÇİFT­LE­RE DA­NIŞ­MAN DES­TE­Ğİ  Hu­su­met­li ev­li­lik­le­rin ay­rı­lık­la so­nuç­lan­dı­rıl­ma­ma­sı için or­tak ça­lış­ma ya­pan iki ba­kan­lık, bu da­nış­man­lık hiz­me­ti ile ev­li­lik­te ya­şa­nan so­run­la­rı azalt­mak, ai­le­nin ya­şa­dı­ğı ça­tış­ma­la­rı en aza in­dir­mek, ai­le­nin sağ­lık­lı ile­ti­şim be­ce­ri­si­ne sa­hip ol­ma­sı­nı des­tek­le­mek, ai­le için­de so­ru­nun çö­zü­mü için kul­la­nı­la­bi­le­cek di­na­mik­le­ri ak­tif ha­le ge­tir­me­yi amaç­lı­yor. Söz ko­nu­su çift­le­re bu ve­ri­len eği­tim­ler­le bo­şan­ma dü­şün­ce­sin­de olan ve­ya hu­kuk­sal sü­reç­te içe­ri­si­ne gi­ren çift­le­rin bi­ran ön­ce bo­şan­mak­tan vaz­geç­me­le­ri ai­le da­nış­man­la­rı yo­luy­la sağ­lan­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor. VAHDET: OSMAN AKDOĞAN/ANKARA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Anahtar Kelimeler: 0