Elinizden düşürmediğiniz o alet tuvalet kapağından daha çok bakteri barındırıyor
İn­gil­te­re´de ya­pı­lan araş­tır­ma, cep te­le­fon­la­rı­nın tu­va­let ka­pa­ğın­dan hat­ta ayak­ka­bı ta­ba­nın­dan bi­le da­ha çok bak­te­ri ba­rın­dır­dı­ğı­nı or­ta­ya çı­kar­dı. Facebook Twitter Linkedin Google Gönder
Tarih: 9.7.2016 11:37:50

 

 

Cep te­le­fon­la­rın­dan vaz­geç­me­miz müm­kün gö­rün­mü­yor. Bilgisayarlardaki "fare"lerden de.. Her ge­çen gün onlara da­ha bir sa­rı­lı­yo­ruz, elimizden düşürmüyoruz. Sa­de­ce kan­ser mi ya­pı­yor yay­dı­ğı rad­yos­yon­la; ha­yır, as­tım da cep­te sak­la­nı­yor. ­Cep te­le­fon­la­rı, bigisayarlar ha­ya­tı­mı­zı ko­lay­laş­tı­rır­ken bu­la­şı­cı has­ta­lık­la­rı da ar­tı­rı­yor. Cep te­le­fon­la­rı ayak ta­ba­nı­mız­dan da­ha faz­la bak­te­ri ta­şı­yor. Klozetlerdeki mikroplardan da fazla.. Bulaşık süngerlerinden de fazla.. Mukayese bile edilemeyecek ölçüde ve tam 400 kat! Hat­ta bu cepler, fareler bak­te­ri­le­re gel­me­si için da­ve­ti­ye çı­ka­rı­yor. Ge­liş­miş ül­ke­ler­de ya­şa­nan aler­jik has­ta­lık­lar­da­ki ar­tı­ş cep te­le­fo­nu ve bilgisayar kul­la­nı­mı­nın yay­gın­laş­ma­sı­na bağ­la­nı­yor..

Ha­ya­tın vaz­ge­çil­mez­le­ri ara­sın­da bu­lu­nan cep te­le­fon­la­rı uz­man­la­ra gö­re has­ta­lık­lar için bü­yük risk ta­şı­yor. İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Cer­rah­pa­şa Tıp Fa­kül­te­si´nin es­ki ün­lü Öğ­re­tim Üye­le­rin­den Prof. Dr. A. Ra­sim Kü­çü­kus­ta, ‘Ge­liş­miş ül­ke­ler­de­ki as­tım, sa­man nez­le­si ve eg­za­ma gi­bi aler­jik has­ta­lık­lar­da­ki ar­tış­la, cep te­le­fon­la­rı­nın kul­la­nı­mın­da­ki ve yay­gın­lı­ğın­da­ki ar­tış bü­yük bir pa­ra­lel­lik gös­ter­di­ği” ka­na­atin­de.

AZ KO­NU­ŞUN UYARISINA KULAK VERİN

Prof. Dr. A. Ra­sim Kü­çü­kus­ta, cep te­le­fon­la­rı­nın be­yin tü­mör­le­ri­ne, ha­fı­za kay­bı ve uy­ku bo­zuk­luk­la­rı­na, dep­res­yo­na, as­tı­ma alz­he­imer´e, baş dön­me­si­ne, bu­lan­tı­ya, baş ağ­rı­sı ve ge­çi­ci bi­linç ka­yıp­la­rı­na ka­dar pek çok has­ta­lı­ğa yol aça­bi­le­ce­ği­nin ile­ri sü­rül­dü­ğü­nü be­lirt­iyor. Özel­lik­le ço­cuk­lar ve ha­mi­le­le­rin cep te­le­fon­la­rı­nı kul­lan­ma­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen Kü­çü­kus­ta cep te­le­fon­la­rı­nın az kul­la­nıl­ma­sı, ku­la­ğa faz­la yak­laş­tı­rıl­ma­ma­sı yö­nün­de uya­rı­lar­da bu­lu­nu­yor. Cep te­le­fon­la­rı  bak­te­ri çe­ki­yor!

İn­gil­te­re´de ya­pı­lan araş­tır­ma, cep te­le­fon­la­rı­nın tu­va­let ka­pa­ğın­dan hat­ta ayak­ka­bı ta­ba­nın­dan bi­le da­ha çok bak­te­ri ba­rın­dır­dı­ğı­nı or­ta­ya çı­kar­dı.

Araş­tır­ma­lar, cep te­le­fon­la­rı­nın yüz bin­ler­ce ölüm­cül bak­te­ri­yi ba­rın­dır­dı­ğı­nı or­ta­ya koy­du. İn­gil­te­re´nin Manc­hes­ter Met­ro­po­li­tan Üni­ver­si­te­si´nde­ki mik­ro­bi­yo­log­lar, cep te­le­fon­la­rı­nın, tu­va­let ka­pa­ğı, ayak­ka­bı ta­ba­nı ve­ya ka­pı ko­lun­dan da­ha çok bak­te­ri ba­rın­dır­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, yay­dı­ğı ısı­nın cep te­le­fon­la­rı­nı tüm bak­te­ri­ler için ide­al bir üre­me or­ta­mı ha­li­ne ge­tir­di­ği­ne işa­ret et­ti­ler.

Mik­ro­bi­yo­log, Jo­an­na Ver­ran, bu bak­te­ri­ler ara­sın­da has­ta­ne en­fek­si­yo­nu­na yol açan MRSA mik­ro­bu­na ben­ze­yen ve si­vil­ce­den, zatür­ree ve menen­jite kadar bir­çok has­talığa sebep olan "staphy­lococ­cus aureus"un da bulun­duğuna dik­kat çek­ti. Ver­ran, çan­ta ve cep­ler­de taşınan cep telefon­larının sürek­li el al­tın­da ol­duğunu ve yüze yakın tutul­duğunu belirt­ti.

BAKTERİ KAYNIYOR

Akıllı telefonlara yakından bakan bilim insanları bazı bakterilerin yaşadığını fark etti. Akıllı telefonlarda birçok bakteri yaşıyor. Gıda zehri bile var..

Yukarıdaki fotoğraf aslında bir bakteriye ait. Bilim insanlarının "akıllı telefon bakterileri" olarak adlandırdığı bu canlıların, bizimle sürekli iç içe olduğu anlaşılıyor. Surrey Üniversitesi Mikrobiyoloji bölümü öğrencileri cep telefonlarına yakından bakmaya karar verince bu bakterileri fark ettiler. Cep telefonunu bakteri üretme kaplarına koyan öğrenciler, 3 gün sonra bu garip yaratıkları görüntülediler. Üniversiteden Doktor Simon Park, cep telefonlarının sadece iletişim aracı olmadığını, bizim kişisel izlerimizi de taşıdığını söylüyor. resmen iğrenç!

Tabii aynı zamanda yediklerimizi, içtiklerimizi de telefonlara bir şekilde bulaştırıyoruz. Üniversitede süren çalışmalar sırasında bakteriler fotoğraflandı ve bu görüntüler büyütüldü. Bu bakterilerin tümü, iğrenç görünmelerine karşın zararlı değil. Ancak, Staphylococcus aureusgibi tehlikeli bazı bakteriler de telefonlarda görülebiliyor. Bu bakteri, "Hastane infeksiyonu" olarak adlandırılıyor.  Akıllı telefonların klavye ve benzeri bir dizi tuşa sahip olması, daha çok bakteri taşımalarına sebep oluyor. Eski tip telefonlar için bu sebeple "daha az pis" olabilir, deniliyor.. 

Bu bakterilerden kurtulmanın yolu var mı?

En iyi yöntem telefonları temiz tutmak ve mümkün olduğu kadar sık silmek.  Islak mendillerin kullanılmasını önerilse de bunların ne kadar etkili olabileceği kuşkulu.. Sirke ile nemlendirilmiş kağıt mendillerin daha iyi olacağı belirtiliyor. Cep telefonlarına bakteri bulaştırmamanın yollarından birisi de, tuvalete giderken, telefonu dışarda bırakmak. Çıkınca elleri çok iyi temizlemek..  Bakterilerin çoğu elden telefonlara geçtiği için, ellerin temizliği çok önemli. Ayrıca mesela resim çekmesi gerekçesiyle telefona yabancı kişilerin dokunmamasına izin vermek doğru değil. Hele miniklerin ellerine tutuşturulan telefonların taşıdığı tehlikeyi artık siz düşünün!.. Bu modern dünyanın iletişim kolaylığı daha başımıza çok iş açacak gibi görünüyor..

YENİAKİT


Video Tarihi: 9.7.2016 11:37:50

Kaynak:

Aman dikkat! Sıcak çorba ve sıcak çayda kanser riski!
Aman dikkat! Sıcak çorba ve sıcak çayda kanser riski!
Çay, çorba gibi sıcak içeceklerin yemek borusu kanserini 3 kat artırdığı bildirilmiştir. Bu yüzden aşırı sıcak yiyeceklerden ve içeceklerden uzak durun.
Namaz kanserden koruyor!...
Namaz kanserden koruyor!...
Günde beş vakit kılınan namazın maneviyatınıza olduğu kadar beden sağlığınıza da etkisi var.
Çocukların cinsel istismardan korunması
Çocukların cinsel istismardan korunması
Özellikle erken çocukluk döneminde verilmesi gereken eğitimin ailelerin en çok zorlandığı konuların başında geldiğini dile getiren Uzmanlar, hangi yaşta ne kadar bilgi verilmelidir sorusunun, ebeveynlerin kafasını karıştırdığını vurguladı.
İşte kanserin 7 belirtisi
İşte kanserin 7 belirtisi
Kanserde erken teşhisin önemini artık herkes biliyor. Peki erken teşhis için kanserin belirtilerini biliyor musunuz? İşte 7 önemli belirti
HULKİ AŞIR BU İŞİNDE ÜSTESİNDEN GELDİ
HULKİ AŞIR BU İŞİNDE ÜSTESİNDEN GELDİ
Erzurum´da 181 yıldan bu yana hizmet veren ve askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığına devredilmesi kararı doğrultusunda devlet hastanesi olan Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi, en iyi şekilde sağlık hizmetleri ile vatandaşın yüzünü güldürüyor.
Grip tedavisinde antibiyotik kullanmayın
Grip tedavisinde antibiyotik kullanmayın
Prof. Dr. Mete Kıroğlu, üst solunum yolu hastalıkları tedavisinde antibiyotik kullanımının zararlı olduğunu söyledi.
Bu belirtiler kanser habercisi olabilir!
Bu belirtiler kanser habercisi olabilir!
Ülkemizde her yıl 180 bin yeni kanser tanısı konuluyor. Vakaların beşte üçünü erkekler, beşte ikisini ise kadınlar oluşturuyor. Kanserde vücudun verdiği sinyalleri önemsemek ise erken teşhis açısından büyük önem taşıyor.
Küba kanser aşısını buldu!
Küba kanser aşısını buldu!
Küba, sağlık alanında büyük bir başarıya adım attı. Kübalı sağlıkçılar, kanser aşısını buldu.
Çelik:Cezalar 10 kat artacak
Çelik:Cezalar 10 kat artacak
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Bakanlık kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Tağşiş gıda ile ilgili çalışma yapıyoruz. Cezalar 10 kat artacak" dedi.
Yılda 5 milyon kişi tembellikten ölüyor
Yılda 5 milyon kişi tembellikten ölüyor
Roma´da düzenlenen Avrupa Kardiyoloji Derneği kongresinde sunulan bir rapora göre, yılda 5 milyon kişi hareketsiz yaşamdan ölüyor.
Sağlık çalışanına yıpranma payı müjdesi
Sağlık çalışanına yıpranma payı müjdesi
Sağlık Bakanlığı kamudaki tüm sağlık çalışanlarına tuttukları nöbet saati karşılığı yıpranma payı verecek.
Dişte kanal tedavisi tarih oluyor
Dişte kanal tedavisi tarih oluyor
Diş tedavisinin en can sıkıcı bölümü olan kanal tedavisi artık tarih oluyor. Gelecekteki yeni yöntemle diş sinir köklerine müdahale edilmeyecek. Bunun yerine hastalıklı doku kök hücreyle iyileştirilecek.
Ramazan Bayramı´nda beslenme önerileri!
Ramazan Bayramı´nda beslenme önerileri!
Ramazan Bayramı´nda beslenme önerilerini haberimizden görebilirsiniz. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Beslenme ve Diyet Bölümü´nden Diyetisyen Aysun Yurdakul, Ramazan Bayramı´nda beslenmeye ilgili önerilerde bulundu.
SGK´ya prim borcu olanların tedavi hakkı bitiyor
SGK´ya prim borcu olanların tedavi hakkı bitiyor
SGK´ya GSS prim borcunu ödemeyen sigortalıların sağlık hakkı 20 gün sonra doluyor. Bu tarihe kadar tedavi olanlar, borçları dikkate alınmadan hastanelerde sağlık hizmetinden yararlanabilecek.
Oruç bozmadan baş ağrısı nasıl geçer?
Oruç bozmadan baş ağrısı nasıl geçer?
Ramazan ayının sıcak aylara denk gelmesi ve oruç saatlerinin uzaması oruç tutmayı zorlaştırıyor. Buna bağlı olarak da aç ve susuz kalma süresinin artması vücutta birtakım ağrıların oluşmasına sebep oluyor. Migren gibi çok şiddetli bir ağrıyla karşılaşmadığınız sürece orucunuzu bozmadan bu ağrıları gidermek mümkün.
Ramazan´da bulgursuz sofra kurmayın
Ramazan´da bulgursuz sofra kurmayın
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdulvahit Sayaslan, uzun süre tokluk hissi veren bulgurun ramazan ayında sofradan eksik edilmemesi gerektiğini söyledi.
Oruç tutarken halsizliği önlemenin yolları
Oruç tutarken halsizliği önlemenin yolları
Ramazan ayının sıcak havalara denk gelmesiyle birlikte oruç tutarken artan halsizlik ve yorgunluk şikayetleri ile kiloların önüne geçmek ve vücut enerjisini korumak için iftar ve sahur vakitlerinde doğru besinlerin uygun ölçülerde tüketilmesinin büyük önem taşıyor.
Bakan Mehmet Müezzinoğlu Tarih verdi
Bakan Mehmet Müezzinoğlu Tarih verdi
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, taşeron işçilerin kadroya alınması ile ilgili tasarının bir ay içerisinde Meclis´e geleceğini söyledi.
Kolon kanseri hastası artıyor
Kolon kanseri hastası artıyor
Akciğer ve meme kanserinden sonra kalın bağırsak kanseri de sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Op. Dr. Ahmed Pamukçu, fazla lifli ve kepekli gıdaların kolon kanserine karşı koruyucu olduğunu söyledi.
Cep Telefonunuzla Sakın bu şekilde konuşmayın!
Cep Telefonunuzla Sakın bu şekilde konuşmayın!
Op.Dr.Mustafa Çolak, toplumun büyük bir kesiminde bel fıtığı görüldüğünü dile getirdi.
Rengi kalitesini gösterir
Rengi kalitesini gösterir
Fiyatının diğer yağlara göre yüksek olması, vatandaşın tereyağı tüketimini sınırlandırdı. Çoğu vatandaş ise gerçek tereyağının özelliğini bilmiyor. Hakiki tereyağı, renginden ve tavaya atıldığı zaman kokusundan rahatlıkla anlaşılabiliyor
Erzurum´un Yüreğine Su Serpti
Erzurum´un Yüreğine Su Serpti
Erzurum´da domuz gribi salgını yok
Grip olan çocuğu okula göndermeyin
Grip olan çocuğu okula göndermeyin
Medicana Konya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynel Abidin Taşbaş, grip olan çocuğun okula gönderilmemesini tavsiye etti.
Akşam 9´dan sonra bunları sakın yapmayın
Akşam 9´dan sonra bunları sakın yapmayın
Kaliteli bir uyku uyumak istiyorsanız akşam saat 9´dan sonra dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var.
Her iki tavuktan birinde en tehlikeli zehir çıktı
Her iki tavuktan birinde en tehlikeli zehir çıktı
Marketlerde satılan tavuk eti analizleri sır gibi saklansa da, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi´nin bir açıklama yaptığını söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi´nden Dr. Ümit Aktaş, “Test edilen tavukların yüzde 50´sinin karaciğerinde inorganik arsenik bulunmaktadır ve bu madde kanserojen kimyasallar arasında en zehirli olanıdır” dedi.
Kanserin 20 ölümcül belirtisi
Kanserin 20 ölümcül belirtisi
Birçok hastalık gibi ölümcül kanser türleri de vücutta kendini önceden belli edebiliyor. Uzmanlar, kanser türleri ve işaret ettiği 20 sinyali şöyle sıralıyor.
SİGARAYLA AYNI ZARARDALAR! O ÜRÜNLERE DİKKAT!
SİGARAYLA AYNI ZARARDALAR! O ÜRÜNLERE DİKKAT!
Dünya Sağlık Örgütü; salam, sucuk, sosis, pastırma gibi işlenmiş kırmızı et ürünlerini sigara ile aynı derecede kanserojen ilan edecek.
Koldaki benler kanserin habercisi
Koldaki benler kanserin habercisi
Koldaki siyah benler için bilim adamlarından korkutan uyarı. 11´den fazla olan ben sayısı kanserin habercisi çıktı.
Kanserde erken teşhis önemli   Daha fazlası için: http://www.marasmanset.com/haber/742/kanserde-erken-teshis-onemli.html
Kanserde erken teşhis önemli Daha fazlası için: http://www.marasmanset.com/haber/742/kanserde-erken-teshis-onemli.html
2004 yılından beri kadınların meme kanserinin erken teşhisinin önemini ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla Ekim ayı tüm dünyada ve ülkemizde meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Daha fazlası için: http://www.marasmanset.com/haber/742/kanserde-erken-teshis-onemli.html
Çocuklarımızın sağlıklı birer birey olması için neler yapmalıyız?
Çocuklarımızın sağlıklı birer birey olması için neler yapmalıyız?
Birçok anne ve babanın çocuk yetiştirirken doğru sandığı ve uyguladığı yöntemler, tükettiği besinler, uzun vadede çocuğa büyük zararlar verebiliyor. Çocuk yetiştirirken onlara nasıl davranmamız ve hangi tür gıdalarla beslenmesi gerekir
Sağlık ordusuna 20 yeni personel atandı
Sağlık ordusuna 20 yeni personel atandı
112 Acil Komuta Merkezi´ne atanan 20 ATT ve Paramedik Sağlık Personeli kura çekimiyle ilçelerdeki görev yerlerine gönderildi.
20´ye yakın felç hastası kurtarıldı..
20´ye yakın felç hastası kurtarıldı..
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ve Kardiyoloji Ana Bilim dalları tarafından Erzurum´da yeni uygulanmaya başlattı..
İlaca Yüzde 5 Zam Geliyor
İlaca Yüzde 5 Zam Geliyor
İlaç fiyatlarına ilişkin yeni düzenleme 4 Eylül´de devreye giriyor. Bunun da ilaç fiyatlarına % 3-5 artış getirmesi bekleniyor.
Serdar Sevimli, Günde 1 Saat Yürüyün Ve Akdeniz Tipi Beslenin
Serdar Sevimli, Günde 1 Saat Yürüyün Ve Akdeniz Tipi Beslenin
Atatürk Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Sevimli, kalp krizi riskini önlemek için alışageldiğimiz beslenme şeklini bir kenara bırakıp Akdeniz tipi beslenme şeklini tercih etmemiz gerektiğini söyledi.
Yorgunluğun 20 nedeni ve çözümü!
Yorgunluğun 20 nedeni ve çözümü!
Son yıllarda herkes yorgun, uykusuz ve halsiz. Bunun ise gözden kaçırılan birçok sebebi var. Tiroid hormonu, insülin direnci gibi en çok şüphelenilen nedenlerin yanı sıra D vitamini eksikliği gibi sorunlar da halsizliğe neden oluyor. Uzmanlardan yorgunluğunuzun nedeni olabilecek 20 neden ve öneri;
Sosyologlardan faydalanmalıyız
Sosyologlardan faydalanmalıyız
Toplumsal sorunların tespitinde ve çözümünde sosyologlara önemli görevler düşüyor. Ancak Türkiye, gelişmiş ülkelerin aksine sorunların çözümü noktasında sosyologlardan yeterince faydalanmıyor
Ambulans Helikopter Can Kurtarmaya devam ediyor
Ambulans Helikopter Can Kurtarmaya devam ediyor
Son sekiz ayda 200 kez sağlık için havalanan helikopter ambülans, Erzurum´un komşu illeri ve ilçelerdeki acil hastalara umut oldu.
İş yerinde artık zorunlu olacak
İş yerinde artık zorunlu olacak
"İlkyardım Yönetmeliği" Resmi Gazete´nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Günde 7 çay kaşığından fazla şeker tüketilmemeli
Günde 7 çay kaşığından fazla şeker tüketilmemeli
Beslenme uzmanları, obezite riskinin azaltılması ve diş sağlığının korunması için şeker tüketiminin azaltılması uyarısında bulunuyor.
Bayram yemek festivali değil!
Bayram yemek festivali değil!
Diyetisyen Mine Bilge, Ramazan Bayramı´nın yemek festivali değil, toparlanma dönemi olarak değerlendirilebileceğini söyledi.
Bu İçecekleri Sakın Tüketmeyin
Bu İçecekleri Sakın Tüketmeyin
ABD´de yapılan bir araştırma, şekerli ve gazlı içeceklerin her yıl dünya genelinde 184 binden fazla kişinin ölümüne neden olduğunu gösterdi.
SERDAR SEVİMLİ, TAM TIKALI DAMARLAR, AMELİYAT YERİNE KILAVUZ TELLERLE AÇILIYOR
SERDAR SEVİMLİ, TAM TIKALI DAMARLAR, AMELİYAT YERİNE KILAVUZ TELLERLE AÇILIYOR
SERDAR SEVİMLİ, TAM TIKALI DAMARLAR, AMELİYAT YERİNE KILAVUZ TELLERLE AÇILIYOR
BİZE ULAŞIN!

/resimler/2015-3/27/0251129723971.jpg

Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Erzurum Hava Durumu
Bugün
Bulutlu
17°
Cumartesi
Fırtına
16°
Pazar
Parçalı bulutlu
18°
Pazartesi
Parçalı bulutlu
19°
Erzurum için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
03:22 05:12 12:23 16:11 19:16 20:51